Startsida Ordlista

Farfar
Farmor
Morfar
Mormor
Far o mor
Dan
Sten-Owe
Upptäckter
Emigranter
Hemorter
Yrken
Skepp
Historia
Ordlista
Källor
Teknik

Släktförhållanden

Anor

Människors förfäder, efter kön delade i anfäder och anmödrar.
Nästkusin Tremänning, kusinbarn.

Ibland syssling, men syssling betyder egentligen systrarnas ättlingar, till skillnad från bryllingar, brödernas ättlingar. Man skiljde på dessa när det gällde arv.

Släkt

Alla från en gemensam stamfader härstammande personer ofta tillsammans med ingifta personer.

Ättling

Person som härstammar från viss annan person.

Landindelning

Härad Ett mindre rätts- och förvaltningsområde inom ett landskap. Redan före mitten av 1300-talet var häradsindelningen genomförd i landskapen i Götaland. Häradets huvudorgan var häradstinget, som leddes av häradshövdingen. Genom fögderiindelningen 1946 och häradsrätternas avskaffande 1971 förlorade häradena sin forna betydelse.

Källa: Nationalencyklopedin härad

Jordnatur Skatte Bondeägd jord.
Krono (Skattekrono) Statsägd jord.
Insockne frälse Ägd av adeln på sätesgård i socknen.
Utsockne frälse Ägd av adeln på sätesgård i annan socknen.

Källa: Nationalencyklopedin jordnatur skattejord kronojord frälsejord

Mantal

Hemmantal, ett besuttenhetsmått till grund för beskattning. Taxeringsenheten 1 mantal (dvs. ett helt hemman) grundades ursprungligen på för olika landsdelar anpassad normstorlek för jordbruk som gav full bärgning åt en familj med tjänstefolk. I princip skulle från varje helt hemman erläggas lika stor skatt.

I samband med nyodling delades med tiden hemmanen ofta upp i flera gårdar (hemmansklyvning), fast hemmanen kvarstod som formella enheter i jordeboken och deras mantalsvärden i huvudsak förblev oförändrade. De flesta gårdars (brukningsenheters) mantalsvärde kom därför på 1700- och 1800-talen att utgöra bråkdelar av mantal, t.ex. 1/8, 1/4 eller 1/2 mantal.

Till följd av skattereformer i slutet av 1800-talet upphörde mantalsvärdets betydelse som beskattningsnorm.

Källa: Nationalencyklopedin mantal

Socken

Den minsta territoriella kyrkliga enheten.

Den kyrkliga socknen fick på medeltiden vissa även rent borgerliga funktioner. Detta blev än mer påtagligt under 1600-talet, då det beslutande organets, sockenstämmans, verksamhet även kom att innefatta områden som fattigvård, anställandet av sockenhantverkare och senare även skolundervisning. Denna sockensjälvstyrelse låg till grund för den kommunala självstyrelse som infördes genom 1862 års kommunallagar. Därigenom blev socknen både kyrklig och borgerlig primärkommun. Denna administrativa ordning upphävdes genom kommunindelningen 1952, och numera används som regel i lagspråk benämningen församling i st.f. socken.

Källa: Nationalencyklopedin socken

Arkiv

Jordebok

I början av 1530-talet tog Gustav Vasa initiativ till årligen upprättade jordeböcker över kronans fasta skatteintäkter, och dessa kom fortsättningsvis att utgöra en norm för fogdarnas årliga räkenskaper. Från 1690-talet kom även tidigare icke jordeboksförda gårdar att skrivas in i kronans jordeböcker, som härigenom fick karaktär av ett fullständigt fastighetsregister. De kom därför att bli en given utgångspunkt för lantmäteriets senare utbildade jord- och fastighetsregister.

Källa: Nationalencyklopedin jordebok

Kyrkböcker Sammanfattande benämning på husförhörslängder, födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker, konfirmationsböcker, kommunionlängder och flyttningslängder, vilka till 1991 förts genom kyrkans försorg.

Källa: Nationalencyklopedin kyrkböcker födelsebok husförhörslängd vigselbok död- och begravningsbok församlingsbok

Landsbok

Länssammandrag över kronans inkomster och utgifter som gjordes upp årligen 1628-1918. Där redovisades skatter, böter, inkomster och utgifter för militären, fångtransporter, brännvinsbränning, kronans fastigheter m.m. Bland verifikationerna till landsboken kan nämnas mantalslängder.

Källa: Nationalencyklopedin landsbok

Mantals-
skrivning, mantalslängd
Till 1991 registrering av Sveriges befolkning med utgångspunkt i varje persons bosättning 1 november året före det år mantalsskrivningen avsåg. I Halland finns svenska mantalslängder från 1662.

Källa: Nationalencyklopedin mantalsskrivning mantalslängd

Släkt
Land
ArkivDan Sellman, e-post: dan_sellman@hotmail.com
Sten-Owe Sellman. e-post: sten_sellman@hotmail.com
The actual Rolex Sky-Dweller can also be one of the most complex contemporary hublot replica sale since it includes a motion which brings together each the GMT sign in addition to a good yearly diary this rolex replica both day along with the 30 days, which means you only have to change the actual day upon individuals many years exactly where Feb doesn't have twenty-eight times From the specialized viewpoint, the actual in-house created rolex replica uk automated motion is quite awesome. Just like the actual chronograph motion inside rolex replica sale this particular motion includes a distinctive program had been the actual rolex replica can be used to assist change the actual view. The way in which this functions is actually fairly awesome, since the view just offers 1 overhead with no pushers, the actual bezel is actually rolex replica uk possibly left in order to the best to help along with along with modifying the different features.